Algemene voorwaarden

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft danwel met wie Suez Capital BV een transactie wil sluiten in de breedste zin van het woord
– Opdrachtnemer: Suez Capital BV.
– Opdracht c.q. Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst van opdracht, waarbij Suez Capital BV zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten danwel een belang te verwerven in een onderneming danwel kapitaal danwel financiering te verstrekken aan een doelvennootschap van Opdrachtnemer.

2. Suez Capital BV is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17166261.

3. Op de rechtsverhouding tussen Suez Capital BV en haar Opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de rechter te Amsterdam zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Suez Capital BV en Opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

4. Suez Capital BV is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om participaties te nemen in danwel risicodragend kapitaal of financieringen te verstrekken aan ondernemingen, een en ander in de meest ruime zin.

5. Suez Capital neemt een aantal aspecten in overweging bij de beoordeling van een investeringsaanvraag danwel het nemen van een participatie. De beslissingen worden beoordeeld op onder andere bedrijfseconomisch rendement, bedrijfshistorie, kwaliteit van het management, samenwerking met de betrokken partijen.

6. Alle werkzaamheden die door Suez Capital BV worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde diensten cq werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Suez Capital BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

7. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Suez Capital BV voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Suez Capital BV, niet aan derden openbaren.

8. Suez Capital BV behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, rekenmodellen en andere geestesproducten van Suez Capital BV, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Suez Capital BV toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

9. Suez Capital BV zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Suez Capital BV kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Suez Capital BV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Suez Capital BV voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Suez Capital BV die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Suez Capital BV voor die schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Suez Capital BV in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen met een maximum van € 10.000,-, tenzij er aan de zijde van Suez Capital BV sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat. Bij een Opdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Suez Capital BV in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 3 maanden heeft ontvangen, met een maximum van € 10.000,-

10. Alle opdrachten van Opdrachtgever beschouwt Suez Capital BV als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

11. Indien de uitvoering van een Opdracht meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan Suez Capital BV verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Suez Capital BV aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Suez Capital BV niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt.

12. Opdrachtgever zal Suez Capital BV vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die is ontstaan door het verkeerd dan wel niet toepassen van de adviezen op grond van de Overeenkomst. Voorts zal Opdrachtgever Suez Capital BV vrijwaren voor alle gevolgen in de breedste zin van de betekenis indien Opdrachtgever in staat van faillissement of surseance zal geraken.

13. Niet alleen Suez Capital BV, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Suez Capital BV hebben verlaten. De bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

14. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.